Šestý rok v provozu

(ve školním roce 2022/2023)

Naše třídy umožňují dětem vzdělávat se zábavnou formou, bez důrazu na hodnocení a soutěživost. Zásadní je respektování individuality jedince, jeho nadání a možnosti. Prožitkovou pedagogikou dítě v praxi okouší to, co se má naučit a pochopit. 

Motto Radima Mikulky, které nás, mj. také definuje:
 "Snaž se být lepší než včera, ale pozor za dveřmi je zítřek."

Principy Otevřené třídy:

  • Individuální přístup k dítěti jeho potřebám.
  • Min. možný počet dětí ve třídě (cca. 17).
  • Hejného matematika, Sfumato, AJ od první třídy...
  • Průvodci specializující se na svůj předmět.
  • Projektová výuka, podpora spolupráce.
  • Slovní hodnocení, sebe hodnocení.
  • Častý pobyt venku, mimoškolní akce.
  • Laskavé, emočně bezpečné a respektující prostředí.
  • Důraz na spolupráci dítě - rodič - průvodce - škola.
  • Aktivity napříč ročníky jako podpora věkové diverzity.

V čem jsou naše třídy jiné?

V podstatě jde o hravý prostor, kde děti mohou zkoumat vše, co je zajímá. Velká část výuky probíhá přímo v terénu (příroda, exkurze, výstavy, knihovna...) formou zážitkové pedagogiky. Vzhledem k malému počtu věkově namíchaných dětí, má pedagog, průvodce možnost děti inspirovat k vlastní iniciativě, kreativitě a podporovat je k začlenění se do společnosti svým vlastním způsobem. Každý člověk je originální součástí celku. 

Trocha historie

Náš příběh začal před 6 lety. V roce 2016-2017 řídil Jiří Polok dvouletý projekt na vytvoření regionální vzdělávací strategie (tzv. Místní akční plán). V roce 2016 se Magdaléna Vrátná a Dáša Misiarzová rozhodly založit první dětskou skupinu MATEŘÍ DOUŠKY v budově ŽS Kaštanová v Třinci pro děti od 3 let.

Jirka se po vytvoření strategie dále zapojoval do jejího naplňování a pracoval na dalších projektech v oblasti vzdělávání. Magdě s Dášou se během následující dvou let podařilo otevřít druhou dětskou skupinu a všem společně mikro jesle v Třinci na Kanadě. Z tříletých dětí se mezitím stali předškoláci a vyvstala tedy otázka, kam budou tyto děti pokračovat.

Po dlouhém váhaní, zda založit soukromou základní školu, vyhrála varianta, převzít již dva roky běžící projekt Otevřené třídy na ZŠ Kaštanové, který vznikl z iniciativy několika nadšených rodičů. Ti zahájili provoz ve školním roce 2017-2018 otevřením malotřídky pro děti ve věku od 6 od 9 let (1.-4. třída).

Na začátku roku 2019 začaly přípravy na převzetí projektu pro školní rok 2019-2020: založením spolku, stanovením principů, na kterých se bude stavět přístup k dětem a výuka, nalezením prvních nadšených průvodců (Kateřina Jančíková a Radima Mikulka), propagací a rozpracováním strategické vize školy.

Těší nás, že zájem rodičů a žáků v posledních třech letech o místa v prvním ročníku, ale také o místa ve vyšších ročnících téměř naplnil pro školní rok 2022-2023 max. stanovenou kapacitu 17 žáků ve třídě ve všech ročnících prvního stupně.

Na ZŠ Kaštanové tedy aktuálně funguje 6 tříd. Jedna třída pro žáky 1. až 5. ročníku a pět tříd zastřešených spolkem Otevřené třídy (1., 2., 3., 4. a 5. ročník). Všechny třídy spadají pod ZŠ Kaštanovou, jejímž zřizovatelem je město Třinec, a ve kterých se vyučuje dle školního vzdělávacího programu. Ve třídách, které zastřešuje náš spolek se snažíme o moderní způsoby vzdělávání a přístup k dětem dle stanovených principů. 

Dále je v budově ZŠ Kaštanové v nájmu Církevní základní škola.


Fotografie průvodců a žáku Otevřené třídy ve školním roce 2019/20 a ve školním roce 2021/22.

Naše vize

Chceme dětem poskytnout emočně bezpečný prostor pro jejich přirozený rozvoj v motivujícím a svobodném prostředí. Vycházíme z vnitřní potřeby dětí učit se, zkoumat a objevovat nové věci.

Chceme vychovat nezávislé, svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které si umí vzájemně naslouchat, řešit problémy, chtějí chránit naši planetu. Děti, které rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti, jsou upřímné, tolerantní, laskavé, ale zároveň se nebojí říct svůj názor.

Příspěvek Magdy, jedné ze zakladatelek dětských skupin Mateří Doušky

S příchodem na svět mé prvorozené dcery Elišky se mi v mnoha ohledech změnil pohled na svět. S tím jak rostla, vznikla i potřeba ponechat ji v bezpečném, podnětném a respektujícím prostředí co možná nejdéle. Společně s Dášou, za využití minulých pracovních zkušeností a podpory našich rodin, tak vznikly dětské skupiny Mateří Doušky. Čas nezastavíme, na dětech to jde vidět nejlépe, a tak je tu etapa v podobě Otevřené třídy, která bude další zastávkou na jejich cestě životem. Uděláme vše proto, aby i tahle fáze v dětech zanechala radost z objevování, ukotvila v nich víru ve vlastní schopnosti a přinesla spoustu nového, z čeho budou dál čerpat a na co budou rádi vzpomínat!