Pátý rok v provozu

(ve školním roce 2021/2022)

Naše třídy umožňují dětem vzdělávat se zábavnou formou, bez důrazu na hodnocení a soutěživost. Zásadní je respektování individuality jedince, jeho nadání a možnosti. Prožitkovou pedagogikou dítě v praxi okouší to, co se má naučit a pochopit. 

Principy Otevřené třídy:

  • Individuální přístup k dítěti jeho potřebám.
  • Min. možný počet dětí ve třídě (cca. 17).
  • Hejného matematika, Sfumato, AJ od první třídy...
  • Průvodci specializující se na svůj předmět.
  • Projektová výuka, podpora spolupráce.
  • Slovní hodnocení, sebe hodnocení.
  • Častý pobyt venku i mimoškolní akce.
  • Laskavé, emočně bezpečné a respektující prostředí.
  • Důraz na spolupráci dítě - rodič - průvodce - škola.
  • Aktivity napříč ročníky jako podpora věkové diverzity.

V čem jsou naše třídy jiné?

V podstatě jde o hravý prostor, kde děti mohou zkoumat vše, co je zajímá. Velká část výuky probíhá přímo v terénu (příroda, exkurze, výstavy, knihovna...) formou zážitkové pedagogiky. Vzhledem k malému počtu věkově namíchaných dětí, má pedagog, průvodce možnost děti inspirovat k vlastní iniciativě, kreativitě a podporovat je k začlenění se do společnosti svým vlastním způsobem. Každý člověk je originální součástí celku. 

Trocha historie

Projekt "Otevřené třídy" v rámci ZŠ Kaštanová v Třinci, vznikl z iniciativy několika nadšených rodičů ve spolupráci s ředitelkou školy. Provoz se zahájil školním rokem 2017-2018 otevřením malotřídky pro děti ve věku 6-9let (1.-4. třída). Ve školním roce 2021-2022 je výuka rozdělena již do čtyř tříd (1., 2., 3. a 4+5. třída). Všechny spadají pod základní školu jejímž zřizovatelem je město Třinec, a ve kterých se vyučuje dle školního vzdělávacího programu. Rozdíl je v přístupu k výuce, která je obohacena o moderní způsoby vzdělávání a v přístupu k dětem, který je založen na principech "Otevřené třídy". 

Naše vize

Chceme dětem poskytnout emočně bezpečný prostor pro jejich přirozený rozvoj v motivujícím a svobodném prostředí. Vycházíme z vnitřní potřeby dětí učit se, zkoumat a objevovat nové věci

Chceme vychovat nezávislé, svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které si umí vzájemně naslouchat, řešit problémy, chtějí chránit naši planetu. Děti, které rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti, jsou upřímné, tolerantní, laskavé, ale zároveň se nebojí říct svůj názor.

Příspěvek Magdy, jedné ze zakladatelek dětských skupin Mateří Doušky

S příchodem na svět mé prvorozené dcery Elišky se mi v mnoha ohledech změnil pohled na svět. S tím jak rostla, vznikla i potřeba ponechat ji v bezpečném, podnětném a respektujícím prostředí co možná nejdéle. Společně s Dášou, za využití minulých pracovních zkušeností a podpory našich rodin, tak vznikly dětské skupiny Mateří Doušky. Čas nezastavíme, na dětech to jde vidět nejlépe, a tak je tu etapa v podobě Otevřené třídy, která bude další zastávkou na jejich cestě životem. Uděláme vše proto, aby i tahle fáze v dětech zanechala radost z objevování, ukotvila v nich víru ve vlastní schopnosti a přinesla spoustu nového, z čeho budou dál čerpat a na co budou rádi vzpomínat! 

Tým Otevřené třídy a Mateří doušek ve školním roce 2020/21